Regulamin konsultacji online

I. Definicje
 1. Administrator Serwisu – lek. Marcin Bardel Specjalistyczny Gabinet Psychiatryczny, ul. Kościuszki 35, 33-100 Tarnów, NIP: 873-288-01-63, REGON: 120903226
 2. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://psychiatra-online.pl służąca do zarządzania przez Pacjentów konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie wideokonsultacji oraz umożliwiająca korzystanie z usług dodatkowych świadczonych przez Administratora.
 3. Konsultacja online – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres
  świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.
II. Korzystanie z Serwisu
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.
 3. Korzystanie z serwisu możliwe jest przy pomocy urządzenia podłączonego do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 4. Korzystanie z Konsultacji online możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia wyposażonego w kamerę, mikrofon i głośniki lub słuchawki oraz aplikację Skype (bezpłatny komunikator internetowy). W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego w Polsce (prefiks +48).
 5. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
III. Konsultacje online
 1. Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
  a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
  b) rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
  c) dokonania płatności w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Serwis (lista dostępnych form płatności).
 2. Wystawione w ramach Konsultacji online e-recepty lub zaświadczenia (w formie .pdf) są wysyłane
  na adres email, podany przy rezerwacji.
 3. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.
 4. Odwołanie Konsultacji online następuje:
  a) poprzez kliknięcie linku “Odwołaj wizytę” znajdującego się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji lub
  b) poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
 5. W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy lub konto PayPal, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie III.3, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.
IV. Dane osobowe
 1. Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
V. Reklamacje
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.
 4. Regulamin w obecnej treści obowiązuje od dnia 03.04.2020 do odwołania.